Szukaj

Projekt ZEA

Zamawiający:

Tiku Tiku Design – Monika Barańska

Ul. Piłsudskiego 5

87-400 Golub – Dobrzyń

NIP: 785 155 24 18

REGON: 411427690

Golub – Dobrzyń, 29.12.2020

Rozeznanie rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

Tiku Tiku Design – Monika Barańska, w związku z realizacją projektu pn. PMT/1204/8N/2019 ZEA w ramach Poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” , Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

zaprasza do przedstawienia ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 50 000 zł., zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Niniejsze wytyczne, zwane dalej „Wytycznymi”, zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”. Warunki i procedury, o których mowa w niniejszych Wytycznych, są zgodne w szczególności z:

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 222), zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”,

b) przepisami Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII Wsparcie finansowe z EFSI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym ”Zastosowanie mają wewnętrzne procedury Zamawiającego (tryb zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej www.clockdd.com).

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie usług doradczych w zakresie:

1. Doradztwo związane z przygotowaniem do sprzedaży produktu DIY DIGITAL CLOCK na rynek ZEA w tym w szczególności:

· weryfikacja bieżącej treści prezentacji handlowej pod kątem zwyczajów religijno- biznesowych ZEA

· przygotowanie nowej lub wzbogacenie obecnej prezentacji o nowe, wymagane treści zgodne ze zwyczajami ZEA

· ewentualne przygotowanie nowych lub wzbogacenie obecnej wersji katalogu o nowe, wymagane treści

· przygotowanie dokumentu nt. zwyczajów i etyki biznesowej w ZEA, koniecznych do zapoznania się przed wyjazdem na targi branżowe i spotkania z lokalnymi dystrybutorami.

2. Know-how w dziedzinie handlowej i organizacyjnej w zakresie pozyskania odpowiednich partnerów i dystrybutorów, zasad handlu czy funkcjonowania w przestrzeni organizacyjnej Emiratów Arabskich:

· Przygotowanie projektu umowy o współpracy z dystrybutorem w języku polskim i angielskim lub arabskim,

· Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przed umową właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy w języku polskim i angielskim lub arabskim.

· Wyszukanie danych kontaktowych i umówienie spotkań z osobami decyzyjnymi zatrudnionymi przez dystrybutorów branżowych.

· Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań podczas spotkań.

· Przygotowanie do spotkań w formie opracowania na temat drugiej strony oraz najlepszej możliwej strategii negocjacji pomiędzy stronami, tak by podpisanie umowy zakończyło się osiągnięciem założonych wskaźników w projekcie.

W formularzu ofertowym określono szczegółową specyfikację zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zlecenia przekazanego po wyborze Wykonawcy.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy niezbędnych dokumentów do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonanie i dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – do 31 stycznia 2021r. do godziny 16:00.

Warunki ustalone przez Zamawiającego

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. W cenie należy ująć dostawę przedmiotu zamówienia zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentacji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 4. Płatność w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego do umowy.
 5. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert nie spełniających warunków), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.

Warunki jakie musi spełnić Wykonawca

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.

Kryterium wyboru

Oferty niekompletne i niespełniające warunków udziału zostaną odrzucone. Porównane zostaną jedynie oferty nie odrzucone.

Kryteria wyboru:

Cena oferty (C) - waga 80%

Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za zamówienie

Sposób podania ceny

 1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.

2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku.

3. Cena oferty musi uwzględniać:

a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.).

b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta to oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

5.

Zawartość oferty

(dokumenty żądane od Wykonawcy)

1. Formularz ofertowy.

(skan podpisanego formularza + wersja edytowalna)

2. Oświadczenie.

(skan podpisanego oświadczenia).

6

Miejsce, sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić:

 • na Załączniku nr 1 - Formularzu ofertowym złożonym wraz z Załącznikiem nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.
 • w języku polskim, w formie pisemnej.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: diydigitalclock@gmail.com w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. godz. 16:00.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

W przypadku rozbieżności między treścią zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy – przeważa treść zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do regularnego przeglądania strony internetowej clockdd.com, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w celu rejestrowania ewentualnych zmian zapytania oraz pozyskania informacji o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej, a termin składania ofert zostanie odpowiednio wydłużony.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr telefonu / Fax

Adres e-mail

REGON

NIP

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 29 grudnia 2020 r. dla Tiku Tiku Design – Monika Barańska w związku z realizacją projektu pn. PMT/1204/8N/2019 ZEA w ramach Poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” , Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą szczegółową specyfikacją:

Lp

Nazwa

J. m.

Liczba

sztuk

Cena jedn.

brutto zł przy zamówieniu usługi

Wartość brutto zł

zamówienia

1

Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do sprzedaży produktu DIY DIGITAL CLOCK®. na rynek ZEA zgodnie z założeniami projektu . PMT/1204/8N/2019 ZEA

Szt.

2

Koszty usług doradczych wraz z Know-how w dziedzinie handlowej i organizacyjnej w zakresie pozyskania odpowiednich partnerów i dystrybutorów, zasad handlu czy funkcjonowania w przestrzeni organizacyjnej Emiratów Arabskich ,niezbędnych w zakresie wprowadzenia na rynek ZEA produktu DIY DIGITAL CLOCK® w ramach projektu PMT/1204/8N/2019 ZEA


Szt.

3

RAZEM:

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi ………………………..… zł, słownie………………………………………………………………………………………. złotych brutto.

Deklarujemy wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty i zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
 1. Gwarantujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z jego treścią, ewentualnymi zmianami oraz wyjaśnieniami.
 1. Oświadczamy, że:
 • posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i zapewnimy wysoką jakość usług,
 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie wszczęto wobec nas postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości,
 • nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 1. Oświadczamy, że zawarty wzór umowy zastał przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczamy, że akceptujemy terminy realizacji i warunki płatności ustalone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez nas dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji wykonawców – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.

Data, ……………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ……………………………………

Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

……………………………………

(Miejscowość i data)

…………………………………………………………………….

(Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Wykonawcy oraz adres)

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w postępowaniu na

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach realizacji projektu Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

dla Tiku Tiku Design – Monika Barańska, zwanym Zamawiającym ,

ja niżej podpisany/my niżej podpisani*1 oświadczam/oświadczamy*, że nie jestem/nie jesteśmy* powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Oświadczam/y, że w szczególności nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

Protokół zdawczo – odbiorczy

do realizacji oferty nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020r.

Przedmiotem przekazania i odbioru są :

Lp

Nazwa

J. m.

Cena jedn.

brutto zł przy zamówieniu usługi

Wartość brutto zł

zamówienia

1

Usługi doradcze związane z przygotowaniem do sprzedaży produktu DIY DIGITAL CLOCK®. na rynek ZEA zgodnie z założeniami projektu . PMT/1204/8N/2019 ZEA ( umowy, raporty, analizy wynikające z umowy z wykonawcą)

Szt.

2

Koszty usług doradczych wraz z Know-how w dziedzinie handlowej i organizacyjnej w zakresie pozyskania odpowiednich partnerów i dystrybutorów, zasad handlu czy funkcjonowania w przestrzeni organizacyjnej Emiratów Arabskich ,niezbędnych w zakresie wprowadzenia na rynek ZEA produktu DIY DIGITAL CLOCK® w ramach projektu PMT/1204/8N/2019 ZEA (umowy ze znalezionymi dystrybutorami, wynikające z osiągnięcia wskaźników w projekcie, określone w umowie z wykonawcą)


Szt.

wymienione w zapytaniu ofertowym Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r. wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zamówionej ilości, zgodnie z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Stwierdza się, że ww. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie ze zleceniem i treścią oferty.

Niniejszym protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiającemu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

strona przekazująca strona odbierająca


Zamawiający:

Tiku Tiku Design – Monika Barańska

Ul. Piłsudskiego 5

87-400 Golub – Dobrzyń

NIP: 785 155 24 18

REGON: 411427690

Golub – Dobrzyń, 31.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca:

Rozeznanie rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

Tiku Tiku Design – Monika Barańska, w związku z realizacją projektu pn. PMT/1204/8N/2019 ZEA w ramach Poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” , Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tryb udzielenia zamówienia:

Analiza nadesłanych ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 50 000 zł., zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Niniejsze wytyczne, zwane dalej „Wytycznymi”, zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”. Warunki i procedury, o których mowa w niniejszych Wytycznych, są zgodne w szczególności z:

 • a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 222), zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”,

b) przepisami Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII Wsparcie finansowe z EFSI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym ”Zastosowanie mają wewnętrzne procedury Zamawiającego (tryb zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej www.clockdd.com).

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie usług doradczych w zakresie:

1. Doradztwo związane z przygotowaniem do sprzedaży produktu DIY DIGITAL CLOCK na rynek ZEA w tym w szczególności:

· weryfikacja bieżącej treści prezentacji handlowej pod kątem zwyczajów religijno- biznesowych ZEA

· przygotowanie nowej lub wzbogacenie obecnej prezentacji o nowe, wymagane treści zgodne ze zwyczajami ZEA

· ewentualne przygotowanie nowych lub wzbogacenie obecnej wersji katalogu o nowe, wymagane treści

· przygotowanie dokumentu nt. zwyczajów i etyki biznesowej w ZEA, koniecznych do zapoznania się przed wyjazdem na targi branżowe i spotkania z lokalnymi dystrybutorami.

2. Know-how w dziedzinie handlowej i organizacyjnej w zakresie pozyskania odpowiednich partnerów i dystrybutorów, zasad handlu czy funkcjonowania w przestrzeni organizacyjnej Emiratów Arabskich:

· Przygotowanie projektu umowy o współpracy z dystrybutorem w języku polskim i angielskim lub arabskim,

· Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przed umową właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy w języku polskim i angielskim lub arabskim.

· Wyszukanie danych kontaktowych i umówienie spotkań z osobami decyzyjnymi zatrudnionymi przez dystrybutorów branżowych.

· Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań podczas spotkań.

· Przygotowanie do spotkań w formie opracowania na temat drugiej strony oraz najlepszej możliwej strategii negocjacji pomiędzy stronami, tak by podpisanie umowy zakończyło się osiągnięciem założonych wskaźników w projekcie.

W formularzu ofertowym określono szczegółową specyfikację zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zlecenia przekazanego po wyborze Wykonawcy.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy niezbędnych dokumentów do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonanie i dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – do 31 stycznia 2021r. do godziny 16:00.

Warunki ustalone przez Zamawiającego

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. W cenie należy ująć dostawę przedmiotu zamówienia zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentacji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 1. Płatność w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego do umowy.
 1. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert nie spełniających warunków), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.

Warunki jakie musi spełnić Wykonawca

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.

Kryterium wyboru

Oferty niekompletne i niespełniające warunków udziału zostaną odrzucone. Porównane zostaną jedynie oferty nie odrzucone.

Kryteria wyboru:

Cena oferty (C) - waga 80%

Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za zamówienie

Sposób podania ceny

 1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.

2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku.

3. Cena oferty musi uwzględniać:

a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.).

b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta to oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

5.

Zawartość oferty

(dokumenty żądane od Wykonawcy)

1. Formularz ofertowy.

(skan podpisanego formularza + wersja edytowalna)

2. Oświadczenie.

(skan podpisanego oświadczenia).

6

Miejsce, sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić:

 • na Załączniku nr 1 - Formularzu ofertowym złożonym wraz z Załącznikiem nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.
 • w języku polskim, w formie pisemnej.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: diydigitalclock@gmail.com w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. godz. 16:00.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

W przypadku rozbieżności między treścią zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy – przeważa treść zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do regularnego przeglądania strony internetowej clockdd.com, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w celu rejestrowania ewentualnych zmian zapytania oraz pozyskania informacji o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej, a termin składania ofert zostanie odpowiednio wydłużony.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Złożone formularze ofertowe:

1.

Pełna nazwa Wykonawcy

INNOTHINK SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy

TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA

Nr telefonu / Fax

500 057 190

Adres e-mail

MONIKA.HOLYMCZUK@INNOTHINK.COM.PL

REGON

38394255000000

NIP

5252795941

2.

Pełna nazwa Wykonawcy

Business Paradise Consulting LTD

Adres Wykonawcy

Office 266b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA

Nr telefonu / Fax

+48 537 898 878

Adres e-mail

krystian@businessparadise.co

REGON

REGON CRN (Company Registration Number) - 10820630

NIP

-

3.

Pełna nazwa Wykonawcy

Need4sport Michał Żyliński

Adres Wykonawcy

Osiedle Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka

Nr telefonu / Fax

+48 883 746 917

Adres e-mail

Zylinski.michal@gmail.com

REGON

367330859

NIP

7632054459

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz rozeznania rynku na podstawie nadesłanych ofert w zakresie usług doradczych zawartych w zapytaniu ofertowym Nr 1/PMT/1204/8N/2019 z dnia 29.12.2020 r.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Need4sport Michał Żyliński

Z ceną 40 000 zł brutto ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100 groszy)

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały zamieszczone na stronie internetowej www.clockdd.com, oraz przesłane drogą mailową do podmiotów składających ofertę.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów